Musée Informatique Cartes Graphiques

la collection de Manu

@

Albumu saraksts

Jaunâkie attçli

Jaunâkie komentâri

Skatîtâkie attçli

Vispopulârâkie

Favorîti

Meklçt
Galvenâ lapa > 3DFX > Voodoo 3 1000 AGP (Velocity 100)
ATTÇLS 3/3
Uzspied, lai redzçtu pilna izmçra attçlu
 
Pict0857.jpg  Pict0858.jpg  Pict0859.jpg 
 
Novçrtçt (novçrtçjums: 2.5 balsis no 5 (balsots 2 reizi(-es))
Mçsls
Vâji
Viduvçji
Labi
Teicami
Lieliski